Adresas: 
Barupės g. 6, Labūnavos k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.
Tel.: 347-34192


Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kėdainių r. sav.
Ugdymo programos

Ugdymo procesas  lopšelio ir ikimokyklinėje grupėse  organizuojamas  pagal 2007m.savo sukurtą  ir rajono savivaldybės tarybos patvirtintą ugdymo programą. Priešmokyklinėje ugdymo grupėje ugdymas  organizuojamas pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2002m. birželio 24 d. įsakymu Nr.1147 patvirtintą „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“(įgyvendinama per 160 dienų). Į ugdymo procesą integruojama  „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, Tarptautinė programa „Zipio draugai“ ir 2010 - 2012 m..įstaigos sukurta sveikatos ugdymo programa „Sveikatos takeliu”. Įstaiga dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių  ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje.